miércoles, 29 de noviembre de 2017

Inflammation and Regeneration | Home

Inflammation and Regeneration | Home

BMC

Inflammation and Regeneration

Articles

  1. CONTENT TYPE:RESEARCH ARTICLE
      |  

    Authors:Toshihiro Tono, Satoko Aihara, Takayuki Hoshiyama, Yoshiyuki Arinuma, Tatsuo Nagai and Shunsei Hirohata
  2. CONTENT TYPE:REVIEW
      |  

    Authors:Keiko Akazawa, Kengo Iwasaki, Mizuki Nagata, Naoki Yokoyama, Hirohito Ayame, Kazumasa Yamaki, Yuichi Tanaka, Izumi Honda, Chikako Morioka, Tsuyoshi Kimura, Motohiro Komaki, Akio Kishida, Yuichi Izumi and Ikuo Morita
View all articles 

No hay comentarios:

Publicar un comentario